Сайт на 4 "б" клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Правилник за вътрешния ред

За нас

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО
учебна 2019/ 2020 година


РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.
Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.


РАЗДЕЛ ІІ.
    УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ


Чл. 4. ОУ „Д-р Иван Селимински“  е  основно училище.
            (1) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII   клас включително в два етапа, както следва:
            1. начален – от I до IV клас включително
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
Чл. 5. Училището издава удостоверения за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование и свидетелство за основно образование.
          (1)  На учениците, завършили обучението си в I и II клас през учебна 2017/2018 се издава удостоверение за завършен клас.
          (2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.
          (3) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
          (4) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
          (5) Училището издава и дубликат на свидетелство за основно образование. Издаването на дубликат на свидетелство за основно образование става след подаване на заяление от страна на лицето или от родителя/настойника при непълнолетните.
          Чл. 6.  (1) Училището е общинско.
(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.
Чл. 7. Училището се финансира от:
1. средства по бюджета, разпределени по формула, утвърдена от кмета на съответната община;
2. собствени приходи от:
а. дарения и целеви средства;
б. инициативи на Училищното настоятелство.
Чл. 8. Според степента на подготовката си обучението на учениците се организира в паралелки от първи до седми клас.
Чл. 9. Учебната година започва на 15 септември. За учебната 2017/2018 година графикът на учебния процес се определя, съгласно Заповед № РД-09-4130/29.08.2017 г.  на Министъра на образованието и науката.
(1) Начало и край на ваканциите с изключение на лятната
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. – зимна
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. – пролетна.
          (2) Неучебни дни
                02.03.2018 г. – Празник на училището;
                25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост;
                21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ;
                23.05.2018 г.  – второ ДЗИ и НВО в VII клас по математика
          (3) Начало на втория учебен срок:
               07.02.2018 г. – за I – VII клас
          (4) Край на втория учебен срок:
               01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
               15.06.2018 г. – V-VII клас (16 учебни седмици)
Чл. 10. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017 г.).
(2) Утвърждава се от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок.
Чл. 11. (1) Продължителността на учебния час е:
1. 35 минути за учениците от I и II клас
2. 40 минути за учениците от V до VII  клас.
Чл. 12. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез:
1. задължителна подготовка (3 клас, 4 клас и 7 клас), задължителни учебни часове (1 клас, 2 клас, 5 клас и 6 клас) и задължително избираема подготовка (3 клас, 4 клас и 7 клас), избираеми учебни часове (1 клас, 2 клас, 5 клас и 6 клас), организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;
2.  свободно избираеми часове (3 клас, 4 клас и 7 клас) и факултативни учебни часове (1 клас, 2 клас, 5 клас и 6 клас);
          (2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година и се съгласува с Обществения съвет на училището.


РАЗДЕЛ ІІІ.
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ


        Чл. 13. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и практически форми на изпитване, както и чрез тестове.
(2) Контролът се осъществява текущо и периодично.
(3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а периодичният – от учителите, заместник-директорите, директора и експертите от регионалното управление по образованието.
Чл. 14. (1) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични.
Чл. 15.  (1)  Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:
1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;
2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни или две контролни работи.
(2)  Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
          Чл. 16. Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:
1.     учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично - две текущи изпитвания;
2.    учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично - три текущи изпитвания;
3.    учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично ¬- четири текущи изпитвания.
Чл. 17  (1) Не се поставят оценки по учебните предмети, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план. (чл. 118, ал. 5 от ЗПУО).
(2) За учениците, изучаващи учебни предмети в часове за СИП един час седмично, се поставя само годишна оценка.
Чл. 18    На учениците от I и II клас се поставят само качествени оценки, по критерии приети с решение на педагогически съвет.
Чл. 19   (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки;
(2) За 7. клас през учебна 2017/2018 г. за учебните предмети, изучавани един час седмично, не се формира срочна оценка.  
(3)  Не се оформя срочна оценка по учебния предмет ФВС за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за време, което не позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи оценки .
(4)  Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.
(5) Срочната оценка  не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания или отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.
(6) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 Закон за предучилищното и училищно образование по график, утвърден от директора на училището
Чл. 20. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинско удостоверение, заверено от родител и медицински специалист;
2. със заявление от родител до класен ръководител за срок до три дни в една учебна година;
3. със заявление от  родител до директор за срок  до седем дни за една учебна година, след решение на педагогическия съвет.
(2) Документите по т. 1 от предходната алинея се представят в деня, когато ученикът идва на училище след отсъствието си.
(3) Броят на извинените и на неизвинените отсъствията на всеки ученик се отбелязват ежедневно в дневника и се нанасят в ученическата книжка един път месечно от класния ръководител.
(4) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, която не застрашава здравословното му състояние. При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие.
Чл. 21. (1) Формите на обучение в училището са:
1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план;
2. индивидуална;
3. самостоятелна;
4. дистанционна;
5. комбинирана.
(2) Огранизацията на обучението в дневна, инфивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с Държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията  и по реда на ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 22 (1) Огранизацията на учебния ден е полудневна за учениците III – VII клас,  осъществява се на две смени.  
(2) За учениците от I и II клас организацията на учебния ден е целодневна.
(3) Училището разработва индивидуален учебен план за:
- ученици в индивидуална форма на обучение;
- ученици със СОП;
Чл. 23. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.


РАЗДЕЛ ІV.
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА  ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ


ГЛАВА I.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 24. (1) Директорът като орган за управление на училището организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.
(2) Заместник-директорите подпомагат директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.
Чл. 25. Педагогическият съвет e  специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:
1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училище учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. мерки за повишаване на качеството на образованието;
8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;
12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
17. определя реда и начина на прием на ученици в училището при спазване на изискванията на норматичните актове.
18. обсъжда поведението и дисциплината на учениците. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище до края на учебната година“.
19. взема решения за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение.
20. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
21. Дневният ред на педагогическия съвет се обявява най-малко 3 дни преди заседанието.  
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището
Чл. 26. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Чл. 27. (1) Общественият съвет в училището:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището и външното му оценяване;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисията за атестиране на директора, учителите и другите педагогически специалисти по условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите в училището;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием и участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност
(2) При неодобрение от обществения съвет на решенията на ПС те се връщат с мотиви за повторното им разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Чл. 28. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на училището.
(2) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите
Чл. 29. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление . В него се включват представители на всички класове от V до VII клас.
Чл. 30. Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.
Чл. 31. Членовете му се избират от съответния клас, а ръководството – на първата сбирка за съответната учебна година.
Чл. 32. Ръководството на УС изготвя план за дейността и определя графика за провеждане на сбирките му.
Чл. 33. Представители на УС участват в заседания на ПС при обсъждането на въпроси, свързани с различни по характер.


ГЛАВА II.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Чл. 34. Педагогическите специалисти имат следните права:
1. свободно да определят методите и средствата за провеждане на учебно- възпитателния процес, като активно използват интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.
2. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
3. да участва в класирането на проектите за учебници по съответния предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
Чл. 35 Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.
4. да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения.
5. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
6. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
7. да не ползват мобилен телефон по време на час за лични цели.
8. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици.
9. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави.
10. да не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
11. да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.
12. да прилагат мярката „отстраняване на ученика от учебен час” по силата на чл. 199, ал. 2 на ЗПУО, когато са изчерпали другите педагогически методи за въздействие и дисциплиниране на ученика.
13. да отговарят за достоверността на информацията, която трябва да бъде внесена в училищната документация.
14. в началото на учебната година педагогическият специалист подава пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа.
Чл. 36 (1) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да поддържат и повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им.
(2) Програмите за квалификация трябва да са не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране (4 години).
(3) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио, чрез което се подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
Чл. 37. Учителските длъжности са:
1. учител;
2. старши учител;
3. главен учител.
(1) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
(2) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално- квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.
Чл. 38. (1) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от директора, съгласувано с педагогическия съвет.
(2) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.
        Чл. 39.  Училищният психолог проучва и подпомага психо-социалното развитие и здраве на учениците, формира позитивна нагласа към учебния процес, умения за осъществяване на толерантни междуличностни контакти и висока култура на поведение, уважение към гражданските права и отговорности.
     Чл.40. Училищният психолог работи съвместно с класните ръководители, учителите, възпитатели, учениците, родителите, училищното ръководство, училищното настоятелство и др.
      Чл.41. Осъществява връзки и взаимодейства с държавни и обществени органи и организации.


ГЛАВА III.
УЧЕНИЦИ


       Чл. 42. Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. да участват в проектни дейности;
8. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
9. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;
10. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
11. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
Чл. 43. Учениците са длъжни:
1.  да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4. да носят училищната униформа и други отличителни знаци на училището;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
7.  да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка за кореспонденция;
9.   да спазват правилника за дейността на училището;
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
11.  да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
12. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
13. родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата в тридневен срок;;
14. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
15.да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец;
16. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
17. да съхраняват дневника на класа;
18. да бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
19. да не внасят в учебните помещения храни и напитки;
20. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения.
Чл. 44.  (1) Дежурните ученици се определят от класния ръководител за всяка предстояща седмица, като отговарят за реда и дисциплината на всички учениците през междучасието.
Чл. 45. За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за преучилищното и училищно образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, и след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните САНКЦИИ:
1. „Забележка” по реда на  чл. 199, ал. 1, т. 1 от Закона за преучилищното и училищно образование, като се отчитат причините и обстоятелствата за извършване на нарушението за:
а. 5 неизвинени отсъствия;
б. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
в. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
г. поведение, което е в противоречие с нормите за безопасни и здравословни условия на обучение и труд;
2. „Преместване в друга паралелка на училището” - за:
а. 7 неизвинени отсъствия;
б. възпрепятстване на учебния процес;
в. при прояви на тормоз и насилие над съучениците.
3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:
 а. 10 неизвинени отсъствия;
б. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
в.прояви на физическо и психическо насилие;
г. разпространяването на наркотични вещества в училището;
д. поведение, което е в противоречие с нормите за безопасни и здравословни условия на обучение и труд.
4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за:
а. повече от 15 неизвинени отсъствия;
б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;
в. употреба на наркотични вещества в сградата и двора на училището;
г. упражняване на физическо или психическо насилие;
д. унищожаване на училищно имущество;
е. унищожаване на официална училищна документация.
Чл. 46. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, без да се вписва отсъствие.
(2) В случаите, когато ученикът е отстранен по ал.1, той няма право да напуска територията на училището и стои непосредствено до вратата на учебната
стая, в която се провежда учебният час. Номерът на отстранения ученик се вписва в графа “Забележки” в дневника на класа като „отстранен за………………..".
(3) След учебния час учителят уведомява родителите на ученика за причините за отстраняването му от час.
Чл. 47. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.
Чл. 48. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
Чл. 49. (1) По т. 1 и т. 2 на чл. 45 санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.
(2) По т. 3, чл. 45  санкцията  „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител и решение на педагогическия съвет.
(3) По т. 4, чл. 45  санкцията „Преместване в друго училище" се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител и решение на педагогическия съвет, като ученикът продължава обучението си в друго училище при условия и ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.
Чл. 50. За откриване на процедура за налагане на санкции класният ръководител задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.
Чл. 51. (1)Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на училищен психолог, класен ръководител, директор и родител.
(2) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.
(3) Видът на общата подкрепа по ал. 2 се определя от координиращия екип, съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.
(4) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, педагогическият съветник и/или социалният работник в училището осъществяват връзката и координират сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.
Чл. 52. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на педагогическия съвет.
(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО – Сливен.
Чл. 53. (1) Наложените санкции се отразяват в дневника на класа и в ученическата книжка на ученика.
Чл. 54. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.


РАЗДЕЛ V.
ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ


Чл. 55. Учениците имат право на обща подкрепа за личностно развитие, която включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
5. консултации по учебни предмети;
6. кариерно ориентиране на учениците;
7. занимания по интереси;
8. библиотечно-информационно обслужване;
9. грижа за здравето;
10. поощряване с морални и материални награди;
11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
13. логопедична работа.
Чл. 56 (1) При необходимост училището осигурява допълнителната подкрепа за личностно развитие, която включва:
1. работа с ученик по конкретен случай;
2. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
3. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя и на ученици: 1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът, формите на обучение и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план, изготвен от екип, определен със заповед на директора.
Чл. 57. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
 Чл. 58  (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от комисия съставена от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по следния ред:
1.В началото на учебната година, комисия, определена със заповед на директора, която включва по един представител на педагогическия съвет, на обществения съвет, на настоятелството и на ученическото самоуправление, разработва и обсъжда проект на етичен кодекс, който се представя за обсъждане и приемане от педагогическия съвет на училището.
2. На заседанието на педагогическия съвет могат да присъстват представителите на обществения съвет, на настоятелството и на ученическото самоуправление.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището
        Чл. 59 (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище, ученикът се награждава с:
1. похвала от директора на училището и педагогическия съвет;
2. книги или други предмети;
3. похвална грамота;
4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап;
5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици от чуждоезиков профил.
(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.
Чл. 60. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва:
- с книги и други предмети;
- с грамота.


РАЗДЕЛ VI.
ГРАЖДАНСКО ЗДРАВНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ


Чл. 61.  (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултуриото образование се осъществяват в училищното образование в различни форми. Интегрирано е в учебното съдържание на учебните предмети в рамките на общообразователната подготовка от I до VIIклас,. Възможно е да се преподава интегрирано в профилираната подготовка, в часа на класа, в дейностите по интереси, в извънкласни училищни, извънучилищни и междуучилищни дейности, както и при общата подкрепа за личностно развитие.
Чл. 62. (1) Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.
(2) Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
(3) Екологично образование е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
(4) Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултуриа среда.
(5) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимосвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.
Чл.63. Директорът на училището, с помощта на педагогическия и на Обществения съвет, разработва политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.


РАЗДЕЛ VII.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО  В ОУ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“


Чл. 64. (1) Качеството на образование е степен на съответствие на предоставяните публични образователни услуги със:
1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други юридически актове);
2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (ученици, родители, работодатели);
3. очакванията на други заинтересовани страни.
Чл. 65 Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.
Чл. 66.  Управлението на качеството се основава на следните принципи:
1. ефикасност и ефективност;
2. автономия и самоуправление;
3. ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса;
4.ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията;
5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в институцията.
Чл.67.  Целите на управлението на качеството са:
1. повишаване на качеството на предоставяното образование в училището;
2. подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;
3. организационно развитие на училището
Чл.68. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Чл.69 (1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.
(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година.
(3) Самооценяването се извършва в следните области:
1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни;
2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.
Чл.70. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите.
Чл.71. Самооценяването се извършва от работна група от представители на институцията, определена със заповед на директора с мандат две учебни години.
Чл.72 . Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на работна група по самооценяването и се утвърждават от директора.
          Чл.73 Дейностите и процедурите по самооценяването са неразделна част от правилника за дейността на училището след приемане от ПС и утвърждаване от директора за конкретния период на самооценяване./Приложения 1;2 и 3/
         Чл. 74 . Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората учебна година, а за учебните 2016/2017г. до 01.08.2018г..
         Чл. 75. Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.
          Чл.76. Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им.
          Чл.77. Документацията от самооценяването се съхранява в училището по ред определен от директора не по-малко от 5 години.
          Чл.78. Внасянето на подобрения в работата на училището се извършва:
1. чрез изпълнение на плана за действие към стратегията по чл. 8, ал. 2, от Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в който се включват мерките, предложени от работната група по самооценяването и обществения съвет и приети от педагогическия съвет;
2. чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията по чл. 274, ал. 5, т. 3 ЗПУО.
Чл.79..  При необходимост стратегията за развитие на училището се актуализира и в нея се формулират нови цели за развитие на училището.
Чл.80. Органи за управление на качеството са директорът и педагогическият съвет.


РАЗДЕЛ VIII.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ


Чл. 81. (1) Родителите имат право:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
4.  да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
5. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
7. да участват в родителските срещи.
Чл. 82. Родителите са длъжни:
1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител.
8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.
(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.


РАЗДЕЛ IX.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ,  ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА


Чл. 83. По време на учебната година учениците може организирано да посещават обществени, културни и научни институции и природни обекти в зависимост от темите в учебното съдържание, да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия, както и в пътувания, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
Чл. 84. Организиране на посещения на обществени, културни и научни институции и природни обекти в рамките на град Сливен се контролират и разрешават от директора на училището и се провеждат при спазване на следната процедура:
1. Учителят изисква съгласието на родителите за участието на учениците в организирани прояви в рамките на града за учебната година. Декларацията/информирано съгласие се съхранява от класния  ръководител  до края на учебните занятия за съоветната учебна година.
Чл. 85. (1) За организирани прояви, изяви и мероприятия извън населеното място на училището, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма се провеждат при спазване на следната процедура:
(2) До две седмици преди реализирането на дейност учителят представя на директора чрез внасянето им в деловодството, план за организирането и, който съдържа информация за целите, мястото и времето на осъществяване, транспорт, договор с организатор, списък на учениците, участващи в дейността и информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците, инструктаж на учениците.
(3) За организираната проява директорът уведомява по електронната поща началника на РУО – Сливен в срок не по-късно от 3 дни преди пътуването.
(4) Организираната проява се провежда, ако не постъпи отрицателно мотивирано становище от началника на РУО – Сливен.


РАЗДЕЛ X.
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД


Чл. 86. (1) Учениците са длъжни:
1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:
1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Правилникът за дейността на училището се актуализира ежегодно.
§2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет.
§3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.  
Настоящият Училищен правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на  ОУ „Д-р Иван Селимински“ с протокол № 12 от 08.09.2017 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню